Obsah

Důvod a způsob založení

 
Obec  Petrovice  vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má
postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem
a nese  odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Samostatná působnost obce (§ 11 zák.č.367/1990 Sb., o obcích
ve znění  pozdějších předpisů ( úplné znění zák. č.410/1992 Sb.)

Do samostatné působnosti obce patří: 
1.  spravování záležitostí, které jsou v  zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou
     svěřeny zákonem krajům, nebo pokud  nejde o výkon přenesené působnosti,
     a dále záležitosti, které do samostatné  působnosti obce svěří zákon.

2.  zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce.
     Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu
     s místními předpoklady a s  místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj
     sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.  Jde především
     o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,
     potřeby informací výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany
     veřejného  pořádku.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
a)   při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
b)   v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na
      základě zákona
 

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III, § 61)

1.
  Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
     Působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

2.  Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
a)  při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných
    zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob  zákony a právními
    předpisy vydanými na základě zákona,

b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních
   správních úřadů.