Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace emailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Interaktivní mapa

mapa

Datum a čas

Dnes je úterý, 6. 12. 2022, 11:41:24

Svátek

Svátek má Mikuláš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:1536
TÝDEN:3488
CELKEM:653834

www.cista-senomaty.cz
Obec Petrovice je od roku 1999 členem                       SO mikroregionu
ČISTÁ - SENOMATY Obec Petrovice je od roku 1999 členem SO mikroregionu Čistá - Senomaty

Obsah

Zpět

5/2003 o územním plánu

 

 

V Y H L Á Š K A

 

o závazných částech Územního plánu obce

 

Zastupitelstvo obce Petrovice vydalo na základě usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Petrovice ze dne 11.12.2003 podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

1/ Vyhláška vymezuje závazné části řešení Územního plánu obce Petrovice schváleného obecním zastupitelstvem v Petrovicích dne  20.11.2003   (dále jen „územní plán“).

 

2/ Vyhláška stanoví závazné regulativy pro změny funkčního a prostorového uspořádání území, omezující podmínky a režim využívání místního systému ekologické stability a stanoví podmínky pro upřesnění rozsahu a polohy veřejně prospěšných staveb.

 

Článek 2

Rozsah platnosti

1/ Vyhláška platí pro území řešené územním plánem obce Petrovice tak, jak je vymezují jeho grafické přílohy.

 

 

Článek 3

Vymezení základních pojmů

1/ Na území obce jsou územním plánem rozlišovány:

    a) z hlediska funkčního uspořádání:

        1. polyfunkční území

        2. monofunkční plochy

 

    b) z hlediska zastavitelnosti:

        1. území zastavitelná

        2. území nezastavitelná

 

    c) z hlediska prostorového uspořádání:

        1. území a plochy s rozdílnými limity intenzity využití území

 

2/ Na území obce jsou územním plánem vyznačeny:

    a) z hlediska zajištění veřejných zájmů:

        1. plochy veřejně prospěšných staveb

 

3/ Pro účely této vyhlášky se dále vymezují pojmy:

    a) chov drobného zvířectva

  Chovem drobného zvířectva se rozumí chov drůbeže, holubů, králíků, kůzlat, jehňat, psů, koček a včel, v počtu omezeném veterinárními předpisy a pouze pro vlastní potřebu chovatele. Chov jiných zvířat je možný považovat za chov drobného zvířectva ve smíšeném území, pokud nedochází k narušení životního prostředí sousedů.

    b) drobná výroba a služby, řemeslná výroba

1. Drobnou výrobou a výrobními službami se rozumí výrobní zařízení nebo zařízení výrobních služeb v malém rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy.

2. Řemeslnou výrobou se rozumí výroba řemeslného charakteru zajišťovaná členy rodiny, případně dalšími maximálně čtyřmi pracovníky.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Struktura osídlení území

 

Článek 4

Osídlení

1) Obec Petrovice plní funkci obytnou, výrobní, obslužnou a rekreační.

 

2) Obec se bude rozvíjet jako kompaktní sídelní útvar na plochách navazujících na stávající zastavěné území.

 

3) Ve volné krajině nebudou vznikat nové sídelní lokality ani lokality rekreační výstavby.

 

4) V sousedství katastrálního území Zavidova přesahuje na k.ú. Petrovic lokalita pro výstavbu rodinných domů.

 

 

ČÁST TŘETÍ

Regulace funkčního uspořádání území

 

Článek 5

Funkční uspořádání území

1/ Funkční uspořádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické příloze Komplexní urbanistické řešení.

 

2/ Územní plán vymezuje území zastavěné a zastavitelné, zahrnující:

    - území bydlení - rodinné domy

                              - bytové domy

    - smíšené území - venkovského charakteru

    - území výrobní - lehká výroba

                              - zemědělství

    - plochy občanské vybavenosti

    - plochy občanské vybavenosti s převažující zelení

    - plochy technické infrastruktury

    - plochy dopravy (dopravní plochy a komunikace. Zvláštní součástí zastavitelného území jsou plochy zeleně, které tvoří nezastavitelnou část intravilánu obce.

 

3/ Území nezastavitelné je vymezeno negativně k zastavěnému a zastavitelnému území obce a zahrnuje:

    - plochy ZPF

    - pozemky určené k plnění funkcí lesa

    - vodní plochy a toky

    - ostatní plochy a krajinná rozptýlená zeleň. Zvláštní součástí jsou plochy komunikací (státní silnice, účelové komunikace a železniční trať).

 

4/ Pro každé území a plochu jsou stanoveny základní funkce a druhy zařízení a staveb, které je v nich možno umisťovat.

 

5/ Podrobnější vymezení využití území nebo plochy včetně kapacitního rozsahu je vyznačené v grafické příloze Komplexní urbanistické řešení číselným odkazem.

 

Článek 6

Území bydlení - rodinné domy

1/ Území je určeno pro bydlení v nízkopodlažních objektech rodinných domů.

 

2/ V území je přípustné umisťovat:

   - objekty rodinných domů

  - vedlejší objekty (garáže max. pro 2 vozy, kůlny na zahradní nářadí do 16 m2  zastavěné plochy, zahradní altány do 16 m2  zastavěné plochy a zimní zahrady do 25 m2 zastavěné plochy při dodržení limitu využití plochy)

 

3/ V území je výjimečně přípustné umisťovat:

    - zařízení občanské vybavenosti pro obsluhu tohoto území

    - zařízení technické infrastruktury tohoto území

 

4/ Odstavování vozidel v území je možné pouze na vlastním pozemku rodinných domů.

 

Článek 7

Území bydlení - bytové domy

1/ Území je určeno pro bydlení ve více bytových domech.

 

2/ V území je přípustné umisťovat:

    - obytné objekty

    - zařízení sportovní pro hry dětí (sloužící pro obsluhu tohoto území)

    - garáže a odstavná parkoviště pro obsluhu tohoto území

 

3/ V území je výjimečně přípustné umisťovat:

    - zařízení občanské a technické infrastruktury sloužící pro obsluhu tohoto území.

 

Článek 8

Území smíšené - venkovského charakteru

1/ Území je určeno pro bydlení ve spojení s hospodářským využitím pozemků a objektů při dodržení limitů daných hygienickými předpisy pro smíšené zóny.

 

2/ V území je přípustné umisťovat:

   - objekty obytné

   - hospodářské objekty

   - objekty pro chov domácích zvířat pro vlastní spotřebu

   - objekty pro zpracování zemědělské produkce

   - objekty pro řemeslnou výrobu, služby a živnostenské podnikání

  - objekty občanské vybavenosti (veřejné ubytování a stravování, distribuce, služby cestovního ruchu)

 

3/ V území je výjimečně přípustné umisťovat:

    - zařízení technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území

    - objekty pro chov zvířat pokud jejich ochranná pásma nepřesáhnou hranice pozemku

 

4/ Garážování a odstavování vozidel je přípustné pouze mimo veřejné prostory na vlastních pozemcích.

 

 

Článek 9

Území výrobní - lehká výroba

1/ Území je určeno pro výrobní zařízení.

 

2/ V území je přípustné umisťovat:

    - zařízení drobné výroby

    - sklady

    - veřejné čerpací stanice pohonných hmot

    - zařízení výrobních služeb

    - zařízení technické infrastruktury

 

3/ V území je výjimečně přípustné umisťovat:

    - zařízení distribuce a maloobchodu

    - zábavní zařízení

Článek 10

Území výrobní - zemědělství

1/ Území je určeno pro zemědělskou výrobu, kterou nelze pro její negativní vlivy umisťovat v jiných územích.

 

2/ V území je přípustné umisťovat:

    - zařízení zemědělské výroby

    - stavební dvory

    - zařízení drobné výroby

    - sklady

    - veřejné čerpací stanice pohonných hmot

    - zařízení technické infrastruktury

 

3/ V území je výjimečně přípustné umisťovat:

    - byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

    - zařízení cestovního ruchu (agroturistika) s nezbytnými ochrannými opatřeními (zeleň, odclonění závadných provozů).

 

Článek 11

Plochy občanské vybavenosti

1/ Jsou určeny pro umisťování zařízení:

    - správy

    - maloobchodu

    - veřejného ubytování a stravování

    - cestovního ruchu a turistiky

    - zdravotnictví

    - školství

    - kultury

    - sociální péče

    - požární ochrany

    - pošt a telekomunikací

 

2/ V plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je možno umisťovat pouze tato zařízení.

 

 

Článek 12

Plochy občanské vybavenosti s převažující zelení

1/ Plochy jsou určeny pro sport a rekreaci

    - hřiště

    - zařízení rekreačního sportu

    - dětská hřiště

 

Článek 13

Plochy dopravy

1/ Jsou rozčleněny na:

    - státní silnice

    - místní komunikace

    - zklidněné komunikace se smíšeným provozem (pěší zóny)

    - účelové komunikace (polní a lesní cesty)

    - pěší a cyklistické stezky

    - parkoviště a prostranství

    - plochy železnice

 

Článek 14

Plochy technické infrastruktury

1/ Jsou určeny pro umisťování zařízení technické infrastruktury:

    - čistírny odpadních vod

    - zařízení zásobování vodou

    - zařízení energetiky a spojů

Článek 15

Vodní plochy

1/ Jsou vymezeny plochy:

    - vodních toků

    - rybníků, požárních  a  víceúčelových  nádrží

 

 

Článek 16

Plochy zeleně

1/ Plochy zeleně jsou podrobněji rozčleněny na:

    - veřejnou zeleň

    - ochrannou zeleň

    - krajinnou zeleň

    - zahrady a vyhrazenou areálovou zeleň

 

2/ Plochy zeleně je přípustné využívat jen ve shodě s jejich podrobnějším určením.

 

 

Článek 17

Plochy zemědělsky využívaného půdního fondu

       Jako plochy zemědělsky využívaného půdního fondu jsou vymezeny plochy obhospodařovaného a dočasně neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu - plochy orné půdy, luk a pastvin, s výjimkou zahrad, které jsou součástí polyfunkčních území a ostatních monofunkčních ploch.

 

 

Článek 18

Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa

        Jsou vymezeny plochy stávajících a navržených hospodářských lesů.

 

 

Článek 19

Územní systém ekologické stability

1/ Je vymezen územní rozsah prvků ekologické stability:

         -lokální biocentra

         -lokální biokoridory

         -interakční prvky

         -významné krajinné prvky

2/ V těchto plochách je jejich využití podmíněno prioritními požadavky na ochranu přírody.

 

 

Článek 20

Plochy výhledových rezerv

1/ Plochy rezerv jsou zvlášť vymezené části nezastavitelných ploch, určených pro výhledové rozšíření zastavěného území obce.

 

2/ Plochy rezerv jsou vymezeny se stanovením jejich výhledové funkce.

 

3/ Plochy rezerv je možno zastavovat a pro výhledové funkce využívat až po jejich převedení na funkční území nebo na plochu, a to změnou územního plánu nebo v nové územně plánovací dokumentaci.

 

 

Článek 21

Regulace funkčního využití území

1/ Stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území - je možno pouze v souladu s charakteristikou území nebo plochy.

 

2/ O  umisťování  výjimečně  přípustných  staveb  a  zařízení  ve  funkčním  území  rozhoduje  s  přihlédnutím  k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť stavební úřad.

3/ Umisťování zařízení technického vybavení, sloužících pro obsluhu jednotlivých území nebo ploch, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na jejich základní funkce nepřekročí přípustnou míru.

 

4/ Ve všech zastavitelných územích a plochách je přípustné umisťování parkovišť, garáží a komunikací, sloužících pro jejich obsluhu.

 

5/ Výčet  přípustných  a  výjimečně  přípustných  objektů  v jednotlivých územích a plochách je možné upřesnit v regulačním plánu.

 

 

Článek 22

Nezastavitelné plochy

1/ Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou drobných staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků.

 

 

Článek 23

Rozvojová území

1/ Rozvojové území je územním plánem zvlášť vymezené funkční území nebo plocha. V grafické příloze Komplexní urbanistické řešení označeno jako návrh.

 

2/ V rozvojovém území dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů nebo ke změně charakteru zastavění.

 

3/ Pro rozsáhlejší území zastavované stavbami více investorů může stavební úřad nebo obecní úřad požadovat zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace nebo urbanistické studie.

 

4/ Běžná údržba a nutné opravy stávajících objektů v rozvojovém území nejsou omezeny.

 

 

 

Článek 24

Stabilizovaná území

1/ Stabilizované území je územním plánem vymezeno v grafické příloze Komplexní urbanistické řešení negativně vůči území rozvojovému (označeno jako stav).

 

2/ Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaného území se nebude podstatně měnit.

 

3/ Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání - a rozhodovat o změně využití území - jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmota objektu hmotám okolní zástavby.

 

4/  Regulační  podmínky  stanoví  stavební  úřad  pro  stavby  ve  stabilizovaném  území  v územním řízení jejich odvozením z okolní zástavby.

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Regulace prostorového využití území

 

 

Článek 25

Prostorové uspořádání území

1/ Obec Petrovice bude mít charakter venkovského polyfunkčního sídla.

 

 

Článek 26

Regulace prostorového využití území

1/Objekty je možno stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hustotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území.

 

2/ Jednotlivé,  společensky  významné  objekty,  mohou  být  výjimečně  vyšší,  než  je  stanoveno  limitem,  jen  v  případě,  že  taková  komplexně  posouzená  výjimka  bude  schválen  v podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo v územním řízení.

 

 

Článek 27

Limity prostorového využití

1/ Pro regulaci prostorového využití území se stanoví tyto limity prostorového využití území:

- koeficient zastavění pozemků

- maximální podlažnost

- minimální podíl zeleně

 

2/ Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku.

 

3/ Maximální podlažnost udává maximální počet nadzemních podlaží objektu bez podkroví.

 

4/ Pro jednotlivé druhy území a ploch a zastavitelného území se stanoví tyto limity:

 

 

Území

Maximální podíl zastavění v %

Výška zástavby

bydlení - rodinné domy

25

1 + podkroví

bydlení - bytové domy

30

2 + podkroví

smíšené - venkovského charakteru

50

1 + podkroví*

výrobní - lehká výroba

60

1 (10 m)**

výrobní - zemědělství

40

1 (10 m)**

ploch občanské vybavenosti

50

2

plochy občanské vybavenosti s převažující zelení

5

1

 

* v centru obce jsou výjimečně přípustné dvoupodlažní objekty odpovídající charakteru a výšce okolní zástavby

** jednotlivé objekty mohou být vyšší v závislosti na technologických potřebách, řešení bude prověřeno  zákresem do fotografie, aby nedošlo k narušení charakteristických pohledů na areál kostela.

 

 

Článek 28

Neurbanistické limity

 

1/ Pro území obce dále platí neurbanistické limity využití území stanovené obecně závaznými předpisy a zákony

   - zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb. k provádění zákona o pozemních komunikací

   - zákon č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a státní energetické inspekci

 - zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 13/1998 Sb.

  - zákon č. 289/1995 Sb. o lesích /lesní zákon/ ve znění zákona č. 238/1999 Sb.

  - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

  - zákon č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 138/1973 o vodách (vodní zákon) v znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 167/1998 Sb.

  - zákon o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

  - zákon č. 18/1997 (atomový zákon) a prováděcí vyhláška č. 184/1997 Sb.

  - zákon 266/1994 Sb. o drahách

 

ČÁST ŠESTÁ

Veřejně prospěšné stavby

 

 

Článek 29

Vymezení plochy

1/ Jako veřejně prospěšné stavby jsou územním plánem vymezeny:

¨   - lokalita 35 - doplnění obytného území o sportovní a rekreační zázemí (dětské hřiště, hřiště pro veřejnost, rekreační sport,...) - dotčeny pozemky č. 35/7 a 35/3 (část)

   - lokalita 36 - výchovný a vzdělávací program zaměřený především na mladé lidi v areálu fary - dotčeny pozemky č. 11/1, 11/2, 11/3, 12

   - lokalita 39 - čistírna odpadních vod a hlavní kanalizační sběrač včetně přístupu - dotčeny pozemky č. 470/1, 470/8, 98/3, 98/5

   - lokalita 40 - víceúčelová nádrž včetně přístupu - dotčeny pozemky č. 721/1, 782, 783/2, 784, 785/2, 937/4, 984, (723), (724), (780), (781).

    - rozšíření stávající komunikace za farou na šířku 5 m - dotčeny pozemky č. 752/4, 830/2

 rozšíření stávající místní komunikace „u Kudláčka“ - dotčeny pozemky č. 516/1, 516/2, 516/3, 516/11

    - nové komunikace v soustředěné výstavbě rodinných domů (lokalita 22 - 26) - dotčeny pozemky č. 516/2, 516/3, 516/11, 519/4, (519/1), (519/2), (519/3), (520/13), (525/1).

    - místní komunikace u lokality 27 a 34 - dotčeny pozemky č. 124/1, 142/1, 142/3, 177/3

    - přípojka VN a nová transformační stanice - dotčen pozemek č. 151/1

    - cyklotrasa vedená po státní silnici III. třídy ze Šanova, dále po místních komunikacích    v obci ke kostelu, okolo fary a lesem do Zavidova - dotčeny pozemky č. 915/2, (959), 915/1, 909/10, 910/1, 939/2, 856/2, 949.

    - trasa vodovodu z obce Příčina dle připravené dokumentace

    - trasy kanalizačních sběračů v zastavěném území dle projektové dokumentace.

 

 

Článek 30

Vyvlastnění

1/ Vyznačení veřejně prospěšné stavby v územním plánu je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 1 písm. a) zák. FS č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou.

 

 

 

ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

 

 

Článek 31

Uložení dokumentace

1/ Dokumentace územního plánu obce Petrovice je uložena na:

    - Obecním úřadě v Petrovicích

    - Stavební úřadě v Rakovníku  -  MěÚ  Rakovník

    - KÚ  Středočeského  kraje,  odbor  územního  a  stavebního  řízení

 

 

Článek 32 

Přílohy územního plánu

1/ Nedílnou částí územního plánu jsou přílohy:

    A. Textová část

    B. Grafická část v měřítku 1 : 5 000

         1.  Komplexní urbanistické řešení

         2.  Doprava

         3.  Technická  vybavenost   - vodovod

                                                      - kanalizace

                                                      - energetika

         4.  Veřejně prospěšné stavby

5.        Zábor ZPF

 

Článek 33

Platnost územního plánu

1/ Územní plán je platný po jeho schválení zastupitelstvem obce Petrovice podmíněném souhlasem nadřízeného orgánu územního plánování a státního orgánu ochrany ZPF.

 

 

Článek 34

Změny územního plánu

1/ Změny územního plánu lze provádět v souladu § 17 vyhlášky č. 135/2001 Sb.

 

 

Článek 35

Účinnost

1/ Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení dle zákona   č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

 

 

 

 V Petrovicích  dne   11.12.2003

 

 

Vyvěšeno : ...................................................

 

 

Sňato dne : ...................................................

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                           ...................................................

          Milan  Svoboda                                                                                                Miloslav  Vaic

Vyvěšeno: 7. 11. 2005

Zodpovídá: Jelínek

Zpět